به طرز باورنکردنی ، خروس او به نوعی چین خوردگی ها را از کیرتوکس داتنت بین می برد

Views: 72
یا این یک غریزه زن است ، یا در حقیقت یکی از اعضای این گربه زیبا به داخل واژن گربه چربی می رود و در حالی که در کنار سرطان ایستاده است کیرتوکس داتنت ، شلوغی می کند. این پسر تا حد امکان محکم الاغ خود را فشرده و سیلی زد و بدیهی بود که عضو از آنجا خارج نمی شود ، زیرا عبور از چربی ها به داخل غار مرطوب دشوار بود.